Surat Kesediaan Menjadi Teman Sejawat

Bookmark and Share

Kepada
Yth Kepala UPBJJ UT Pekanbaru
Di tempat


Surat Kesedian Menjadi teman sejawat


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                    : Hamdan Haoiri, A.Ma.Pd
Asal dari sekolah                   : SDN 004 Talang Danto
Alamat Sekolah                     : Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi teman sejawat yang akan memeriksa dan memberikan masukan terhadap rencana pembelajaran serta mengamati praktik pembelajaran sebanyak 12 kali dalam mata kuliah PKM ( Pemantapan Kemampuan Mengajar ) yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama                                    : M. Kadar  
NIM                                       : 820827933

Demikianlah surat kesediaan menjadi teman sejawat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Talang Danto, 9 April 2012
Teman Sejawat


Hamdan Hoiri, A.Ma.Pd
NIP. 19590601 198201 1 001

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment